Ochrana osobních údajů

 

Zásady ochrany soukromí – Dárky do obálky

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují ochranu Vašich osobních údajů využívání služeb internetového obchodu Dárky do obálky na adrese www.doobalky.cz, podmínky shromažďování osobních údajů a nakládání s nimi v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

Prostřednictvím těchto zásad ochrany soukromí Vás informujeme o ochraně Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“). Společnost FORMICA GROUP s.r.o. si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a dat svých zákazníků a jejich zaměstnanců a tyto údaje a data vždy chránila a bude chránit. Cítíme se být zavázáni k ochraně Vašich osobních údajů a ctíme Vaše soukromí. Tyto zásady popisují naše standardy ochrany týkající se Vašich osobních údajů.

 

Pro snazší dostupnost jsou tyto zásady zveřejněny online a adrese: https://www.doobalky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/

 

Pokud Všeobecné obchodní podmínky odkazují na zásady ochrany soukromí, zásady osobních údajů, pravidla zpracování nebo obdobný pojem, jsou tím myšleny tyto Zásady ochrany soukromí.

 

 

Kdo shromažďuje Vaše osobních údajů?

 

Jsme obchodní společnost FORMICA GROUP s.r.o., se sídlem Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26155231, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75174.

 

Jsme provozovatelem webových stránek doobalky.cz a internetového obchodu Dárky do obálky. Jako správce Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

 

Které údaje shromažďujeme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našeho webu, smlouvy o poskytování služeb a v rámci Vašeho uživatelského účtu. Zároveň prohlašujeme, že shromažďování osobních údajů je v každém případě co nejvíce limitováno a omezeno na pouze nezbytný rozsah.

 

V rámci Vašeho uživatelského účtu shromažďujeme údaje, které nám sdělíte buď při registraci nebo editaci uživatelského účtu. Jedné se zejména o následující osobní údaje:

-       údaje vedoucí k Vaší přímé identifikaci – základní identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno, příjmení, email

-       Vaše kontaktní údaje, které představuje zejména telefonní kontakt, údaje fakturační adresy a dodací adresy.

 

V rámci smlouvy o poskytování služeb shromažďujeme údaje, které nám sdělíte buď při vytváření objednávky. Jedná se zejména o následující osobní údaje:

-       údaje vedoucí k Vaší přímé identifikaci – základní identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno, příjmení, email;

-       Vaše kontaktní údaje, které představuje zejména telefonní kontakt, údaje fakturační adresy a dodací adresy;

-       údaje o objednávce, včetně typu a druhu poukazu či jiné služby.

 

 

 

Shromažďujeme Vaše osobní údaje adekvátním, přiměřeným a omezeným způsobem potřebným ve vztahu k účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány.

 

Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů je založeno na automatickém zpracováním v rámci našeho interního informačního systému.

 

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli plnit povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb a dodat Vám tak Vámi vybrané zboží. 

 

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem plnění právních povinností – např. daňových a právních. V případech, kdy k tomu svolíte, budeme Vaše údaje zpracovávat také za účelem zasílání marketingových nabídek.

 

 

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

 

Při uchovávání a zpřístupňování osobních údajů dodržujeme přísně stanovené bezpečnostní postupy. Dodržujeme a ctíme standardy mezinárodních norem ISO/IEC (27001). Při ukládání Vašich osobních údajů dbáme na to, aby byly ukládány vždy dostatečně bezpečně s minimalizací rizik.

 

 

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

 

Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili a ke kterým je užíváme dle těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

Příjemci údajů, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak jsou:

-       osoby, které vyřizují Vaše objednávky a jsou zaměstnanci společnosti FORMICA Group s.r.o.;

-       osoby, které pro nás zajišťují dodávku zboží až k Vám a technický provoz určité služby jako např. zajištění plateb či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

-       osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

-       osoby, kterým poskytnete oprávněný přístup k Vašim údajům a/nebo se kterými tyto osobní údaje oprávněně sdílíte;

-       poskytovatele účetních či administrativních služeb.

 

 

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme a jak jsou zabezpečeny?

 

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k plnění dle smlouvy a našeho oprávněného zájmu jako je např. řádné vyřízení nároků z vad apod.

 

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich povinností z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (typicky daňové a účetní předpisy).

 

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi.

 

 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

-       právo na přístup k osobním údajům;

-       právo osobní údaje opravit či doplnit;

-       právo požadovat omezení zpracování;

-       právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

-       právo požadovat přenesení údajů;

-       právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

-       právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

-       další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v nařízení GDPR.

 

Dále máte právo obrátit se v případě porušení povinností stanovených GDPR na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Kontakt: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; tel. pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna).

 

Pro uplatnění těchto práv nás neváhejte kontaktovat níže uvedeným způsobem. V případě, že však půjde o zjevně nedůvodné, nepřiměřené či opakované žádostí, můžeme v souladu s právními předpisy za realizaci daného práva účtovat přiměřený administrativní poplatek nebo takovou žádost odmítnout.

 

Pokud byste měli zájem využít a realizovat jakékoliv právo stanovené GDPR, tyto prosím směřujte výhradně na naši kontaktní emailovou adresu: gdpr@formicagroup.cz.

 

 

Jak to vyžaduje zákon

 

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v případě, pokud to vyžaduje zákon tak, abychom vyhověli soudnímu předvolání nebo abychom postupovali v souladu se zákonem, chránili Vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, prošetřovali podvody nebo abychom vyhověli soudnímu řízení, soudnímu rozhodnutí, soudnímu řízení se společností nebo k zabezpečení a ochraně práv nebo majetku společnosti.

 

Jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje bez zákonného důvodu, které jsou vymezeny v čl. 6 GDPR. Obecně budeme zpracovávat Vaše uživatelské osobní údaje na základě splnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti (jak je uvedeno výše).  Dále můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů, a to pouze v případě, že před těmito zájmy nebudou mít přednost Vaše zájmy na ochranu osobních údajů nebo základní práva a svobody. Mezi tyto oprávněné zájmy patří zejména doručování a pokračování ve vývoji a zdokonalení webové stránky, učení z Vašeho chování na webové stránce (provoz webu), abychom Vám a ostatním uživatelům webových stránek poskytovali lepší služby, pomoc se změnou nebo vylepšením webové stránky a jejího obsahu, získání informací o tom, co uživatelé na naší webové stránce dělají (a nedělají) a poskytnutí stabilní, stálé a zabezpečené uživatelské zkušenosti spojené s připojením na webovou stránku.

 

Abychom splnili i veškeré formální povinnosti z GDPR, uvádíme informace dle čl. 13. odst. 1 a 2 GDPR, a to následně:

 

1)     totožnost a kontaktní údaje správce: náš klient nebo společnost FORMICA GROUP s.r.o., se sídlem Těšnov 1163/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26155231;

2)     účely a právní základ zpracování:

a.      pro účely smlouvy (zejména smlouvy o poskytování služeb a plnění Vašeho práv z Vašeho uživatelského účtu);

b.      pro účely plnění právní povinnosti (po ukončení smlouvy za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy např. daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.);

c.      pro účely oprávněných zájmů správce (informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty klientů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů);

3)     pokud vystupujeme jakožto správce, naším oprávněným zájmem je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR primárně právní ochrana Vaše i naše pro případ jakékoliv nespokojenosti nebo právních sporů a dále v odůvodněných případech také přímý marketing podle recitálu č. 47 GDPR.

4)     V případě, že jste udělili souhlas, tento můžete kdykoliv nepodmíněně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích.

5)     příjemci mohou být dále společnosti spadající do naší obchodní skupiny, kterými jsou konkrétně DomiCall, s.r.o., IČO: 25639315, se sídlem Karlova 108/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek,  společnost DomiCall Brno s.r.o., IČO: 03465152, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno a společnost Premium Payments a.s., IČO: 24151815, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7. Dále externí poskytovatelé služeb spojení s veškerým provozem našich systémů řízení jakož i účetní, právníci a poradci.

6)     osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci v žádném případě nepředáváme.

7)     osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k uplatňování případných nároků práv, a to dobu uplynutí promlčecí doby.

8)     dochází-li ke zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR svědčí Vám právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost lze podat například na stránce https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava.

9)     automatizované rozhodování ani profilování neprovádíme.

 

 

Jak nás kontaktovat?

 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí nebo otázky týkající se vymazání nebo změny Vašich osobních údajů či odvolání souhlasu, prosím nebojte se nás kontaktovat prostřednictvím emailu: gdpr@formicagroup.cz, nebo poštou na naší kontaktní adresu: FORMICA Group, s.r.o., Business Center Rosmarin, Dělnická 213/12, 170 00 Praha.

 

 

Účinnost

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na našich webových stránkách. Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a aktualizovat

 

Poslední aktualizace proběhla dne 30. října 2020.

 

 

FORMICA GROUP s.r.o.

Těšnov 1163/5

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

IČO: 26155231

 

 

Zásady ochrany soukromí pro telemarketing

 

 

Prostřednictvím těchto zásad ochrany soukromí Vás informujeme o ochraně Vašich osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR“). Společnost Premium Payments, a.s. si plně uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a dat svých zákazníků a jejich zaměstnanců a tyto údaje a data vždy chránila a bude chránit. Cítíme se být zavázáni k ochraně Vašich osobních údajů a ctíme Vaše soukromí. Tyto zásady popisují naše standardy ochrany týkající se Vašich osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů slouží také ke splnění povinnosti uložené v čl. 13 GDPR poskytnout Vám informace a přiměřenou ochranu a péči s ohledem na zpracování Vašich osobních údajů.

 

Pro snazší dostupnost jsou tyto zásady zveřejněny online a adrese: https://www.doobalky.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju/

 

Pro případ, že některý z našich operátorů odkázal v průběhu hovoru na zásady ochrany soukromí, zásady osobních údajů, pravidla zpracování nebo obdobný pojem, jsou tím myšleny tyto Zásady ochrany soukromí.

 

 

Které údaje shromažďujeme?

Naše společnost Premium Payments, a.s. se zabývá a podniká v oblasti telemarketingu. Prostřednictvím našich operátorů Vás budeme kontaktovat zpravidla v zastoupení některého z našich klientů, abychom Vám nabídli jeho produkt nebo službu, případně jejich prodloužení, úpravu apod. Při zahájení hovoru Vám operátor vždy představí, z jakého důvodu Vás kontaktujeme.

V souvislosti s těmito našimi službami zpracováváme a shromažďujeme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci telefonního hovoru. Dále shromažďujeme údaje týkající se uskutečněných transakcí a případné realizace námi prezentované nabídky. Z naší strany tedy vždy shromažďujeme následující osobní údaje:

1.      Vaše kontaktní údaje, které v našem případě představuje telefonní číslo, na které jsme se Vám dovolali;

2.      údaje, které se bezprostředně týkají zboží nebo služeb, které jsou naším prostřednictvím nabízeny. Pro každý typ objednávky jsou tyto údaje jiné, přičemž ze strany operátorů budete vždy individuálně požádáni o jejich sdělení. Může se tak jednat o Vaše jméno a příjmení, doručovací adresu k zajištění řádného doručení výrobků a služeb našich klientů, Vaší emailovou adresu, informace o stavu Vašich objednávek, Vaše žádosti a požadavky týkající se případné objednávky;

3.      údaje vedoucí k Vaší přímé identifikaci – základní identifikační a kontaktní údaje, kterými jsou zejména region, pohlaví (muž/žena) a věk;

4.      nahrávka provedeného hovoru, kterou uchováváme pro případ kontroly jejího obsahu, zlepšování služeb našich operátorů a zajištění jejich kvalitní a bezproblémové komunikace s Vámi a dále na důkaz Vašeho případného nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení; a

5.      informace a zpětná vazba, které od Vás získáváme a které nám pomáhají zdokonalit naše služby a nabídky a současně také zákaznické zkušenosti.

 

Jakým způsobem Vaše údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme Vaše osobní údaje adekvátním, přiměřeným a omezeným způsobem potřebným ve vztahu k účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány.

 

Shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů je založeno na automatickém zpracováním pouze v rámci našeho interního informačního systému.

 

 

Kdo je správce osobních údajů?

 

Ve většině případů shromažďujeme osobní údaje pro našeho klienta, kterému tyto údaje dále předáváme a který je oprávněn s nimi dále nakládat. Správcem osobních údajů bude ve většině případů společnost, kterou Vám sdělí naši operátoři při telefonním hovoru s Vámi.

 

Správce osobních údajů je v některých případech také naše společnost Premium Payments, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 24151815, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17457. Jako správce vystupujeme v těchto případech zpravidla při shromažďování nahrávek hovorů, Vašich kontaktní údaje, informací a zpětné vazby a údaje možnost Vás dále kontaktovat v případech obdobných obchodních nabídek.

 

Pokud nebudete schopni zjistit, kdo je správce, rádi Vám informace v konkrétním případě upřesníme.

 

 

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

 

Při uchovávání a zpřístupňování osobních údajů zákazníka dodržujeme přísně stanovené bezpečnostní postupy. Dodržujeme a ctíme standardy mezinárodních norem ISO/IEC (27001). Při ukládání Vašich osobních údajů dbáme na to, aby byly ukládány vždy dostatečně bezpečně s minimalizací rizik.

 

 

Udělujete nám souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

Skutečně v některých individuálních případech po Vás budou naši operátoři vyžadovat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Tento souhlas udělujete v případě specifických žádostí pro konkrétně shromažďované osobní údaje, které nejsou shromažďovány z důvodu plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu správce.

 

Pokud nemáte zájem souhlas udělit, tento udělit nemusíte. Váš souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Vždy máte právo volby, zda nám souhlas dáte nebo ne. V opačném případě k němu nepřihlížíme. Jednou udělený souhlas máte právo kdykoli odvolat.

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 

Zveřejňujeme informace třetím stranám?

 

Námi shromážděné osobní údaje předáváme pouze našim klientům, jejichž zboží nebo službu nabízíme. Neprodáváme, neobchodujeme ani nepředáváme Vaše osobní údaje třetím stranám. Veškeré údaje zůstávají pouze v naší obchodní skupině DomiCall a FORMICA.

 

Ve zcela omezeném rozsahu mohou získat k údajům omezený přístup důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají při provozování naší webové stránky, interních systémů a serverů, organizovat naší podnikatelskou činnost, které nám pomáhají s poskytováním služeb (např. přepravci), a to po dobu, po kterou tyto strany souhlasí s uchováním těchto osobních údajů v tajnosti. Zároveň mohou mít v omezeném rozsahu k údajům přístup naši externí účetní, právníci, poradci a jiní poskytovatelé služeb, které souvisejí s naším provozem. Neprodáváme, neobchodujeme ani jiným způsobem nepředáváme třetím stranám osobní údaje, které Vás přímo identifikují.

 

 

Vaše práva

 

Nařízení GDPR je pro nás závazné a tímto se řídíme. Proto jsme připraveni reagovat na Vaše oprávněné nároky. pro Vaši přehlednost zároveň uvádíme, že ve smyslu čl. 15 až 21 GDPR, máte vůči správci následující práva:

 

·        Právo na přístup k osobním údajům,

·        Právo na opravu,

·        Právo na výmaz,

·        Právo na omezené zpracování,

·        Právo vznést námitku.

 

Pokud byste měli zájem využít a realizovat jakékoliv právo stanovené GDPR, tyto prosím směřujte výhradně na naši kontaktní emailovou adresu: gdpr@premiumpayments.cz

 

V případě realizace práva na přístup jsme oprávněni účtovat poplatek na základě administrativních nákladů v souladu s čl. 15 odst. 3 GDPR.

 

V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě (a) souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat; (b) oprávněného zájmu, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování

 

 

Jak to vyžaduje zákon

 

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v případě, pokud to vyžaduje zákon tak, abychom vyhověli soudnímu předvolání nebo abychom postupovali v souladu se zákonem, chránili Vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, prošetřovali podvody nebo abychom vyhověli soudnímu řízení, soudnímu rozhodnutí, soudnímu řízení se společností nebo k zabezpečení a ochraně práv nebo majetku společnosti.

 

Jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany soukromí, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje bez zákonného důvodu, které jsou vymezeny v čl. 6 GDPR. Obecně budeme zpracovávat Vaše uživatelské osobní údaje na základě splnění smlouvy (v případě, že dojde k uzavření smlouvy s námi a takové zpracování bude nezbytné k jejímu splnění) oprávněné zájmy správce či třetí strany nebo plnění zákonné povinnosti (jak je uvedeno výše).  Dále můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů, a to pouze v případě, že před těmito zájmy nebudou mít přednost Vaše zájmy na ochranu osobních údajů nebo základní práva a svobody. Mezi tyto oprávněné zájmy patří zejména doručování a pokračování ve vývoji a zdokonalení webové stránky, učení z Vašeho chování na webové stránce (provoz webu), abychom Vám a ostatním uživatelům webových stránek poskytovali lepší služby, pomoc se změnou nebo vylepšením webové stránky a jejího obsahu, získání informací o tom, co uživatelé na naší webové stránce dělají (a nedělají) a poskytnutí stabilní, stálé a zabezpečené uživatelské zkušenosti spojené s připojením na webovou stránku.

 

Abychom splnili i veškeré formální povinnosti z GDPR, uvádíme informace dle čl. 13. odst. 2 GDPR, a to následně:

 

1)     totožnost a kontaktní údaje správce: náš klient nebo společnost Premium Payments, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 24151815;

2)     účely a právní základ zpracování:

a.      pro účely smlouvy (zejména při jednání o uzavření smlouvy od Vašeho záměru až do jejího uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy);

b.      pro účely plnění právní povinnosti (po ukončení smlouvy za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy např. daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.);

c.      pro účely oprávněných zájmů správce (informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty klientů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů);

3)     pokud vystupujeme jakožto správce, naším oprávněným zájmem je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR primárně přímý marketing podle recitálu č. 47 GDPR, ve kterém je stanoveno, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování z důvodů oprávněného zájmu správce. Našimi oprávněnými zájmy jsou dále právní ochrana Vaše i naše pro případ jakékoliv nespokojenosti nebo právních sporů. Nelze ani pominout oprávněný zájem na straně našeho klienta, který potřebuje kontrolovat, zda plníme naše povinnosti vůči němu samotnému.

4)     V případě, že jste udělili souhlas, tento můžete kdykoliv nepodmíněně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích.

5)     příjemci mohou být společnosti spadající do naší obchodní skupiny, kterými jsou konkrétně společnost DomiCall, s.r.o., se sídlem Karlova 108/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek, IČO: 25639315, společnost DomiCall Brno s.r.o., IČO: 03465152, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno a společnost Premium Payments a.s., IČO: 24151815, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7. Dále mohou být v omezeném rozsahu příjemci také externí poskytovatelé služeb spojení s veškerým provozem našich systémů řízení jakož i účetní, právníci a poradci.

6)     osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci v žádném případě nepředáváme.

7)     osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou k uplatňování případných nároků práv, a to dobu uplynutí promlčecí doby.

8)     dochází-li ke zpracování osobních údajů v rozporu s GDPR svědčí Vám právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost lze podat například na stránce https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava.

9)     automatizované rozhodování ani profilování neprovádíme, vyjma našeho interního informačního systému, a to za účelem zvýšení efektivity evidence provedených hovorů.

 

 

Jak nás kontaktovat?

 

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad ochrany soukromí nebo otázky týkající se vymazání nebo změny Vašich osobních údajů či odvolání souhlasu, prosím nebojte se nás kontaktovat prostřednictvím emailu: gdpr@premiumpayments.cz, nebo poštou na naší kontaktní adresu: Premium Payments, a.s., Business Center Rosmarin, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

 

 

Změny v Zásadách ochrany soukromí

 

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit znění těchto Zásad ochrany soukromí. Poslední aktualizace proběhla 30. října 2020.

 

 

Premium Payments, a.s.,

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 24151815, DIČ: CZ24151815