Ochrana osobních údajů

Registrací na servru www.doobalky.cz uděluje Kupující (uživatel) souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů. Prodávající shromažďuje a zpracovává se souhlasem Kupujícího následující osobní   údaje: zaměstnavatel/společnost, jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Osobní údaje budou použity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby Kupujícího učiněnou bankovním převodem, pro zasílání obchodních sdělení a dále pro účely zákonné archivace.

Veškeré informace takto získané jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších dodatků, a Prodávající je využívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Údaje, které Prodávající o Kupujícím uchovává a zpracovává, může Kupující kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "Moje přihlášení". 

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že současně s uzavřením kupní smlouvy uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím svého elektronického kontaktu či adresy k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle emailovou zprávu na poukazky@doobalky.cz nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky. Vymazání těchto údajů z databáze Prodávajícího má za následek ukončení platnosti registrace Kupujícího.