Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.doobalky.cz.

I.Všeobecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Formica Group s.r.o.,s místem podnikání  Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, DIČ: CZ26155231, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17457 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (z. č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem    (z. č. 513/1991 Sb., v platném znění).

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Premium Payments a.s., a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své osobní podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak obchodně jedná.

Poskytovatel služeb, nebo dárkových karet a poukázek nebo též poskytovatel (dárky do obálky a.s.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, společnost nebo agentura která užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce zážitkový certifikát/poukaz, má se za to, že příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárkovou kartou/poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou v průvodním dopise a na internetových stránkách www.doobalky.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Dárková karta/poukaz následně také slouží jako certifikát, vstupenka, nebo cenina.

Dárkový balíček – je poukaz nebo balíček na soubor služeb nebo produktů s uvedením hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v těchto VOP.

Charitativní příspěvky nadacím organizacím jsou hrazeny finančními prostředky (hotově, kartou, online platbami) a nevztahují se na slevy. Na charitativní příspěvky není vystavován poukaz či karta.

II. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.doobalky.cz.

III. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.doobalky.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.

Objednán může být dárkový poukaz, karta, nebo dárkový balíček.

Při výběru poukazů a karet z univerzálních na základě bodové/kreditové hodnoty na účtu klienta (platba body/kreditem) nemá objednatel či třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena nárok na uplatnění akční slevy vztahující se ke konkrétnímu poukazu či kartě. Při platbě body/kreditem je vždy platná uvedená bodová/kreditová hodnota. Při telefonické nebo emailové objednávce obdrží objednatel VOP spolu s doručeným poukazem/kartou k poskytnutí služby. Učiněním telefonické či emailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s Všeobecnými obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi poskytovatelem služeb a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením služby dle čl. VII. těchto Všeobecných smluvních podmínek.

3. Čerpání bodů/kreditu

Doba platnosti bodů/kreditu na bodovém/kreditovém účtu se vztahuje na všechny body/kredit z příslušného dárkového poukazu/karty, či dárkového balíčku i pro případ, že příjemce služby při výběru poukazů nevyužije všechny body/kredit, které mu byly převedeny na jeho bodový/kreditový účet z tohoto poukazu, dárkové karty i dárkového balíčku. V rámci doby platnosti bodů/kreditu musí příjemce služby rezervovat termín využití konkrétní služby v souladu s tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, jinak body/kredit pozbývají platnosti.
Doba platnosti bodů/kreditu nemůže být dále prodloužena, a to ani v případě, budou-li body/kredit čerpány příjemcem služby postupně na několik různých služeb.
Body/kredit není možné uplatnit na již zlevněné nebo speciální nabídky a charitativní příspěvky.

V případě čerpání bodů/kreditu z bodového/kreditového účtu na  dárkový poukaz, kartu či balíček se řídi platnost tohoto nového poukazu datem, platnosti původního poukazu, karty či balíčku, z něhož byly body/kredit na bodový/kreditový účet nahrány.
Příjemce služby si může za body/kredit vybrat jeden nebo více konkrétních dárků a požádat poskytovatele služeb o jejich rezervaci. V případě, že příjemce služeb nevyčerpal veškeré body/kredit, zůstatek mu bude nadále na kontě evidován po dobu platnosti bodů/kreditu. V případě, že příjemce služeb výběrem poukazů překročil svůj bodový/kreditový zůstatek, bude automaticky upozorněn na povinnost dokoupení bodů/kreditu, po jehož odsouhlasení a úhradě dokoupených bodů/kreditu bude rezervace dokončena. Fakturu znějící na dokoupení bodů/kreditu za rezervované služby zašle poskytovatel služeb na adresu příjemce služeb, přičemž splatnost faktury bude činit 7 kalendářních dnů. Úhrada faktury je možná hotově/kartou, on-line platbami nebo převodem z účtu.
Na dokupování bodů/kreditu není možné uplatnit slevy, dárkové poukázky třetích stran, ani benefitní programy třetích stran.
Po uhrazení faktury na dokoupení bodů/kreditu bude možné dárek realizovat.
Bodová/kreditová hodnota každého dárku je vždy uvedena na webu poskytovatele www.doobalky.cz.
Pokud je konkrétní dárek čerpán z bodů/kreditu, není již možné tento konkrétní dárek dále vyměnit za jiný. Body/kredit mají danou platnost, viz odstavec bod 5. tohoto odstavce.

4. Dárkový balíček, jeho předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána dárkový poukaz, karty či balíček. Místem dodání poukázek, karet, či balíčků je místo takto označené objednatelem v objednávkovém formuláři či při telefonické objednávce. Za doručení dárkového balíčku příjemci služeb se považuje jeho převzetí příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání.
Součástí dodání dárkových poukázek, karet či balíčků je předávací protokol. Součástí zásilky je též faktura. Při převzetí dárkového balíčku osobně na provozovně poskytovatele slouží jako doklad faktura.

5. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Dárkovou kartu či poukaz lze využít pro čerpání služby dle obchodní sítě jednotlivých dodavatelů. Poskytovatel vytvoří příjemci služby virtuální bodové/kreditové konto. Hodnota poukázek je uvedena na samotné poukázce, spolu s platností a ochrannými prvky. Při prvním výběru konkrétních dárkových poukázek, karet, či balíčků vytvoří automaticky poskytovatel služeb příjemci služeb virtuální bodové/kreditové konto.
Pokud je konkrétní dárkový poukaz čerpán z bodů/kreditu, není již možné tento konkrétní poukaz dále vyměnit za jiný.
Přístupová hesla k virtuálnímu bodovému/kreditovém kontu budou příjemci služeb automaticky odeslána na jeho emailovou adresu. Evidované body/kredit na virtuálním kontě příjemce služeb lze využít pouze v době jejich platnosti na služby poskytované poskytovatelem služeb. Za body/kredit nelze požadovat finanční náhradu.
V případě podezření na nekalé jednání ve vztahu k bodovému/kreditovém kontu (ať již ze strany příjemce služeb či třetí osoby), poskytovatel služeb si vyhrazuje právo provést monitoring aktivit ve vztahu k tomuto bodovému/kreditovém kontu za účelem prošetření tohoto podezření.
Pro vyloučení pochybností poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služeb a příjemcem služeb není povinnost poskytovatele služeb vyměnit dárkový poukaz, kartu, či balíček za protihodnotu ve formě peněz.
Dárkové poukázky vázané na specifický, čí exkluzivní termín není možné z důvodu této exkluzivity vyměnit za jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k dárkovému poukazu.
Platnost pro využití služby uvedené na dárkovém poukazu, či kartě i platnost bodů/kreditu z dárkového poukazu je stanovena v závislosti na datu, kdy byly dárkový poukaz zakoupen, aktivován či vytvořen.
Poskytovatel služby si vyhrazuje možnost stanovit jinou než výše uvedenou platnost dárkového poukazu i karty. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k dárkovým poukázkám, kartám, či balíčkům.
Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu, či karty ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká.
Dárkový poukaz, dárková karta či balíček obsahuje bezpečnostní prvky, kódy a unikátní citlivé údaje nezbytné pro využití příslušné služby.
Příjemce služby je povinen tyto unikátní citlivé údaje chránit tak, aby nemohly být zneužity třetí osobou. Poskytovatel služeb nemá možnost jakkoli ověřit, zda služba je využívána oprávněnou osobou, která si dárkový poukaz, či kartu koupila nebo ho jinak náležitě získala. Pokud příjemce služeb tyto unikátní citlivé údaje zveřejní nebo je jinak zpřístupní třetí osobě, která je neoprávněně využije pro čerpání služby, nese následky tím způsobené, tedy především ztrátu možnosti službu sám využít. Poskytovatel služeb nemá možnost tomu nijak zabránit.
Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy.
Rezervace termínu a místa využití konkrétních služeb musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti bodů/kreditu nebo dárkového poukazu, resp. doby platnosti, a to tak, aby žádost o rezervaci byla učiněna ve stanovené lhůtě minimálně 4 týdnů před požadovaným termínem využití poukazu. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy posuzovat s ohledem na charakter konkrétního poukazu, jeho případnou sezónnost a aktuální vytíženost.
Dárkové poukázky na zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k dárkovému poukazu.
Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.

6. Zrušení objednávky

Kupující i Prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku Kupujícího až do potvrzení objednávky Prodávajícím.

V případě, že Kupující bude mít z jakýchkoliv důvodů zájem o zrušení své objednávky, musí s tímto požadavkem kontaktovat Prodávajícího na adrese poukazky@doobalky.cz nebo telefonicky v pracovní době od 8:00 do 16:00 hod na čísle 226 510 510.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy zejména v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě Prodávajícího a Kupujícího, za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím či výrobcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Odstoupení od smlouvy

Právo Prodávajícího odstoupit od smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale Prodávající vždy povinen kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Pokud je kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (zejména v internetovém obchodě), má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění. To neplatí v případě, kdy je předmětem nákupu dárková poukázka speciálně upravená podle přání Spotřebitele (opatřená nápisem, věnováním, uvedením jména apod.).

 

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že písemně oznámí Prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla bankovního účtu pro vrácení kupní ceny. Při odstoupení je nutné předložit originál dokladu o koupi zboží.
Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal, a to na stejnou adresu dodavatele, která je v dokladech ke zboží uvedena jako místo, z něhož bylo zboží Kupujícímu odesláno. Zboží zaslané zpět Prodávajícímu musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, veškeré dokumentace a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).

 

Zboží nelze poslat zpět Prodávajícímu na dobírku.

Právo na odstoupení od smlouvy ale Spotřebitel nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy:

  • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii, a další smlouvy vyjmenované zákonem.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Smlouvy v internetovém obchodě Prodávajícího jsou uzavírány pomocí sítě internet a Prodávajícímu tak z uskutečněného spojení nevzniká žádný majetkový prospěch. Kupující nese pouze náklady vlastního internetového připojení.

Odpovědnost za obsah www stránek

Prodávající (provozovatel servru www.doobalky.cz) upozorňuje, že informace na webových stránkách včetně internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nabídku a služby popsané na svých stránkách.

Reklamační řád - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Reklamační řád je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a z. č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění,  a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Prodávající odpovídá za faktické a právní vady zboží a „poukázek“. Faktickou vadou „poukázky“ se rozumí zejména poškození poukázky (natržení, rozmazání apod.), právní vadou se rozumí zejména nemožnost použít „poukázku“ deklarovaným způsobem (odmítnutí přijetí platné poukázky u deklarovaných obchodníků).

Záruční doba

Spotřebitel bere na vědomí, že platnost „dárkových poukázek“ je časově omezená. Doba platnosti je na každé „poukázce“ vyznačena a po jejím uplynutím již nelze poukázku k úhradě zboží či služeb použít. Prodávající odpovídá za faktické a právní vady poukázek jen po dobu jejich platnosti.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Kupujícímu bude vydáno potvrzení o tom, kdy zboží reklamoval.

V případě výměny zboží za nové, začíná běžet nová záruční doba od převzetí nového zboží.

Vystavení záručního listu

Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena poskytovaných služeb

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách www.doobalky.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby a na faktuře obsažené v zásilce. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.
Cena může být objednatelem služby uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé služby nabízeny na internetové adrese www.doobalky.cz.
Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.
Je-li cena hrazena poukázkou vystavenou třetí osobou, kterou poskytovatel služeb přijímá, řídí se doba platnosti poukázky pravidly stanovenými třetí osobou, která poukázku vystavila. Takovéto poukázky není možné měnit za peníze či vracet v penězích rozdíl mezi hodnotou poukázky a cenou objednaného zboží. Těmito poukázkami nelze hradit případné dokoupení bodů/kreditu.
Seznam poukázek takto přijímaných poskytovatelem služeb je uveden na www.doobalky.cz.

2. Cena za dopravu

K ceně nabízených dárkových poukázek, karet a balíčků (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.doobalky.cz.

3. Cena za dárkové balení

K ceně poskytované služby bude dále připočteno balné ve výši dle aktuálního ceníku na internetových stránkách poskytovatele služeb.

4. Slevy

Slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami nabízenými poskytovatelem.
Slevy nelze uplatnit při dokupování bodů/kreditu, při nákupu za body/kredit či čerpání univerzálního certifikátu/poukazu, zážitkového balíčku.

IV. Reklamace

1. Poskytovatel služeb je povinen příjemci služeb zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
Nároky z odpovědnosti za vady

V případě, že se po převzetí zboží Spotřebitelem vyskytnou v záruční době vady, má Spotřebitel :

a) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Dojde-li k okolnostem nezávislým na vůli Prodávajícího, v jejichž důsledku kupující, držitel „poukázky“ nebo další osoby nimi určené, plně nevyčerpal zaplacené služby, nevzniká kupujícímu, pokud není dohodnuto jinak, nárok na slevu z ceny těchto služeb.

Vyřízení reklamace

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
V případě zájmu může být po dohodě zboží (opravené, vyměněné, popřípadě zboží v původním stavu, pokud reklamace nebyla oprávněná) Spotřebiteli zasláno (poštou). Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle Prodávající zpět Spotřebiteli na své náklady.

Lhůta pro vyřízení reklamace je nejdéle 30 dní od převzetí zboží od kupujícího nebo zasílatele.

Reklamace je vyřízena v den, kdy je zboží připraveno v místě uplatnění reklamace k vydání a předání Kupujícímu, v případě zasílání poštou je reklamace vyřízena v den, kdy je zboží předáno k dopravě na adresu kupujícího uvedenou v reklamaci.

Kupující je povinen s prodávajícím při vyřízení reklamace spolupracovat, zejména je povinen po vyřízení reklamace zboží převzít.

 

Bližší informace o stavu Vaší reklamace, popřípadě informace o reklamaci zboží v našem internetovém obchodě obecně, získáte na našem reklamačním oddělení: poukazky@doobalky.cz .X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
1. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu příjemce služby.
2. Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby, může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

V. Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u dárkových poukázek a karet na webových stránkách jsou ilustrační.

Tyto VOP jsou platné od 01.7.2016