Podmínky použití

1. Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.doobalky.cz je společnost Premium payments a.s., IČO 24151815 (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetových stránek (dále jen Podmínky) na adrese www.doobalky.cz a dalších registrovaných adresách (dále jen stránky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají příslušné stránky www.doobalky.cz. Před užíváním těchto stránek www.doobalky.cz se proto prosím seznamte s obsahem Podmínek.

2. Používání internetových stránek

Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.doobalky.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Přístup na stránky www.doobalky.cz a jejich užití je bezplatné.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.doobalky.cz. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze Provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Některé z informací publikovaných na stránkách www.doobalky.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.doobalky.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.doobalky.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah a dostupnost internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.doobalky.cz. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů.

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

4. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.doobalky.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel, který si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění.

Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.doobalky.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 7. 8. 2006.